Regulamin

Regulamin

I. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach sklepu internetowego www.sailingmachine.pl.
2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady realizowania sprzedaży i usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sailingmachine.pl.
5. Sprzedawca – Małgorzata Stopa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sailing Machine Małgorzata Stopa ul. Krokusowa 8/9, 63-004 Tulce NIP: 763-137-43-57.
6. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.sailingmachine.pl., za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
7. Towar – produkt oferowany do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego zgodnie z niniejszym regulaminem. Oferowane do sprzedaży Towary są nowe, a Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.
8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego zgodnie z niniejszym regulaminem.
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204 ze zm.).
10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towarów.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sailingmachine.pl.
2. Sklep internetowy działający pod adresem www.sailingmachine.pl. prowadzony jest przez firmę Sailing Machine Małgorzata Stopa ul.Krokusowa 8/9, 63-004 Tulce, NIP: 763-137-43-57 adres do korespondencji: ul.Krokusowa 8/9, 63-004 Tulce, adres e-mail: ahoy@sailingmachine.pl.
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.sailingmachine.pl.
4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
5. Regulamin znajduje się na stronach sklepu internetowego www.sailingmachine.pl. i jest dostępny dla każdego w każdym czasie.
6. Ceny Towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki, które pokrywa zamawiający Klient. Koszty przesyłki są wskazane w trakcie wybierania produktów i dodane do ceny produktów na końcu zamówienia.
7. Saling Machine zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży Towarów, wprowadzenia nowych Towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
8. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia Towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. Różnice w wyglądzie Towarów, wynikające z ustawień urządzenia końcowego Klienta nie są zależne od Sprzedawcy i nie stanowią podstawy do reklamacji.
9. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, a także wycofania ze sprzedaży Towarów, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.
10. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówione Towary przelewem bankowym, poprzez payu.pl lub w drodze płatności za pobraniem.
11. Klienci dokonujący zakupów w Sklepie wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu. Do każdego zakupu dodawany jest paragon.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia Towarów w sklepie internetowym www.sailingmachine.pl można składać poprzez formularz zamówieniowy, stanowiący integralną część platformy sklepu internetowego.
2. Zamówienia może dokonać osoba, która poda dane wymagane do realizacji zamówienia lub posiada swoje konto w sklepie internetowym. Zakładanie konta w Sklepie nie jest niezbędne do złożenia zamówienia.
3. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia w tym archiwalne (zrealizowane), wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki.
4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.
5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ – DOSTAWA
1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki.
2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00.
3. W razie potrzeby anulowania zamówienia, nie później niż w ciągu 24 godzin od zamówienia Towaru, klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze sklepem internetowym pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Po tym terminie zmiany nie będą dokonywane.
4. W przypadku niedostępności zamówionego Towaru Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa jego realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na Towar brakujący, zamiana brakującego Towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione Towary w przypadku przedpłaty na konto).
5. W przypadku kiedy zakupiony Towar okazuje się być w nieodpowiednim rozmiarze, Klient ma prawo wymiany danej rzeczy na inny rozmiar w ciągu 7 dni. Zwracana rzecz nie może nosić śladów użycia.
6. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.
7. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia za pobraniem zaczyna się od razu po wpłynięciu zamówienia do sklepu internetowego (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy realizacja zaczyna się w najbliższym dniu roboczym).
8. Sklep internetowy realizuje zamówienia w terminie od 1 do 7 dni roboczych – z tym zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
9. Koszty przesyłki ponosi Klient.
10. Dane do przelewu: Bank Zachodni WBK numer rachunku: 47 1090 1362 0000 0001 0398 1396, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta lub nazwę Klienta oraz numer zamówienia.
11. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
12. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. W przypadku widocznych istotnych uszkodzeń, Klient nie powinien odebrać przesyłki, należy wtedy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera.
13. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient – będący konsumentem, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta – ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Oświadczenie to może zostać złożone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do ww. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym Towar został dostarczony Klientowi.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, z tym, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4. Zwrot Towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: ul.Krokusowa 8/9; 63-004 Tulce. Zwrot dokonywany jest na koszt konsumenta.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu kosztów rzeczy wraz z kosztami przesyłki – z tym zastrzeżeniem, że koszty przesyłki zwracane są wyłącznie do wysokości oferowanego przez przedsiębiorcę zwykłego najtańszego sposobu dostarczenia rzeczy do konsumenta. Zwrot następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument – chyba, że strony porozumieją się co do innego sposobu zwrotu.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności na rzecz konsumenta do czasu przesłania przez niego zwracanego Towaru do Sprzedawcy.
7. Sprzedawca informuje, iż na mocy art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta od niektórych umów zawieranych na odległość nie można odstąpić na podstawie przepisów tej ustawy. Dotyczy to w szczególności takich umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VI. REKLAMACJE KONSUMENCKIE
1. Reklamacjom nie podlega Towar używany niezgodnie z przeznaczeniem, który uległ zniszczeniu z powodu niedbałego lub niewłaściwego użytkowania tj. wszelkiego rodzaju przypadkowych lub celowych mechanicznych uszkodzeń (rozdarć, przecięć itp.).
2. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową na adres e-mail ahoy@sailingmachine.pl, w tytule e-mail wpisując REKLAMACJA lub listem poleconym na adres: ul.Krokusowa 8/9, 64-004 Tulce.
3. Towar podlegający reklamacji należy przesłać na adres: ul.Krokusowa 8/9, 63-004 Tulce wraz z dowodem zakupu (rachunkiem).
4. Każdy reklamowany Towar powinien posiadać dołączony dokładny opis reklamacji Towaru, dokładne dane reklamującego: imię, nazwisko, adres, telefon, numer zamówienia, należy również dołączyć rachunek jako dowód zakupu.
5. Wady w wykonaniu Towaru stwierdzone w procesie weryfikacji reklamacji zostaną usunięte na koszt Sprzedawcy, jeżeli wady nie są możliwe do usunięcia Klientowi proponowany jest nowy pełnowartościowy Towar, ostatecznym rozwiązaniem jest zwrot gotówki.
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki przez Sprzedawcę, a Klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją zwraca Sprzedawca. Zwrócona Klientowi kwota nie będzie przekraczała ceny paczki nadanej za pośrednictwem Poczty Polskiej.
8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją w obie strony pokrywa Klient. Przesyłki za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy nie będą odbierane.
9. Jeżeli Klientem jest podmiot inny niż konsument, wówczas postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy Kodeksu cywilnego, odnoszące się do rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy (Towarów) nie będą miały zastosowania.

VII. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Firma Sailing Machine prowadzi sprzedaż Towarów poprzez sklep internetowy www.sailingmachine.pl
2. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych.
4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
1. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach sklepu internetowego jedynie dla własnego użytku osobistego,
2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
3. niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich,
4. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam).
5. Klient jest uprawniony do powiadomienia sklepu internetowego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego na adres: ahoy@sailingmachine.pl W zawiadomieniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to było niemożliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
6. Sklep internetowy www.sailingmachine.pl udostępnia Klientom możliwość zapisania się do newslettera, to jest usługi polegającej na informowaniu ich o zmianach i nowościach w Sklepie na podany adres e-mail. Z usługi newslettera można zrezygnować w każdym momencie. Zapisanie się do newslettera jest traktowane jako zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyrażeniem zgody na związanie jego postanowieniami – w tym także wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą e-mailową.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przy złożeniu zamówienia dane osobowe Klienta umieszczane są w bazie sklepu internetowego. Administratorem danych jest Sprzedawca. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez sklep internetowy.
3. Klient w momencie rejestracji w celu dokonania zakupów wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie i polityce ochrony prywatności. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Kupującego będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
5. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Klienta umowy sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania strony internetowej, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez mechanizm udostępniony przez Sprzedawcę lub przesłać swoje oświadczenie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.
6. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
7. Właściwość miejscową sądu rozstrzygającego ewentualne spory powstałe pomiędzy firmą Sailing Machine, a Klientem określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, sądem właściwym do rozpoznawania sporów między stronami jest sąd właściwy miejscowo dla głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy zwłaszcza następujących ustaw: Kodeks cywilny, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych